Rekisteriseloste ja tietosuoja

Alla olevassa rekisteriselosteessa kerrotaan www.balticspedition.com verkkosivuston sekä siellä olevien lomakkeiden kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelystä. Rekisteriseloste sisältää erityisesti ne tiedot koskien henkilötietojen käsittelyä ja liikkuvuutta , joita säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 sekä tietosuojadirektiivi 95/46/EC (GDPR).

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

1. Verkkosivuston käytön sekä sivuilla olevien lomakkeiden kautta saatujen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Baltic Spedition Sp. z o.o., pääkonttori Ciechanowissa, Puolassa, osoite: ul. Płocka 9, 06-400 Ciechanów, Puola, yrityksen rekisteröintinumero 0000650789.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt ja tiedustelut tulee toimittaa rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse osoitteeseen order@balticspedition.com taikka kirjallisesti rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

2. Verkkosivujen, sähköpostiviestinnän sekä verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimesta seuraavia tarkoituksia varten:

  • sähköpostin sekä verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta saatuihin tarjouspyyntöihin tai muihin rekisterinpitäjän yritystoimintaan liittyyviin kyselyihin vastaaminen,
  • asiakasviestintään sähköpostin tai puhelimen kautta, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin, markkinointiin ja mainontaan (mikäli saadusta yhteydenotosta tai kyselystä ilmenee selkeästi lupa tällaisten viestien lähettämiseen),
  • verkkosivustoila olevan liikenteen sekä verkkomarkkinoinnin tehokkuuden tutkimiseen ja kehittämiseen, tilastojen ylläpitämiseen, valitusten käsittelyyn ja väärinkäytösten ehkäisyyn.

3. Yllä mainitut tarkoitukset perustuvat rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn asiakkuuteen perustuvan suhteen perustamiseen ja hoitamiseen, rekisteröidyn tekemien tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen sekä osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti, jotta palveluja koskeva sopimussuhde rekisteröidyn kanssa on mahdollista toteuttaa.

Rekisterin tietosisältö

4. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: − verkkosivuston käyttäjän IP-osoite (josta ilmenee käyttäjän käyttämän laitteen tai selaimen sijainti: valtio, kaupunki tai muu maantieteellinen alue). Nämä tiedot saadaan automaattisesti evästeiden avulla, osa näistä tiedoista voidaan estää selaimen asetuksia muuttamalla. Mikäli evästeiden kautta saatuja tietoja voidaan yhdistää fyysisten henkilöiden tietoihin, niin rekisterinpitäjä käsittelee niitä samalla tavalla kuin muita henkilötietoja.

− verkkosivustoilla olevien lomakkeiden tai sähköpostin kautta lähetettävistä henkilötiedoista päättää rekisteröity itse, niitä voivat olla esimerkiksi edutamansa yrityksen nimi, kontaktihenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Evästeet

5. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös evästeiden (cookies) kautta saadut anonyymit tiedot. Mikäli evästeiden kautta saatuja tietoja voidaan yhdistää fyysisten henkilöden tietoihin, niin rekisterinpitäjä käsittelee niitä samalla tavalla kuin muita henkilötietoja.

Evästeitä on mahdollista estää/sallia käyttäjän selaimen asetuksista, joissa määritellään mitä evästeitä selain käyttää. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivustoilla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja käyttäjän laitteesta, selaimesta sekä anonyymeja tietoja käyttäjän verkkokäyttäytymisestä ja niitä käytetään verkkosivuston käytön optimalisoinnissa.

Evästeiden tallentamisen ja käytön tarkoituksena on verkkosivuston personalisointi, käyttäjän antamien tietojen tallentaminen (kuten käyttäjätunnus, salasana, kieli ja muut käyttäjän tekemät valinnat), vuorovaikutus eri sosiaalisen median sovellusten kanssa, verkkosivustolla näytettävien mainosten kohdistaminen sekä verkkosivuston liikenteen tilastoiminen.

Käyttäjä voi milloin tahanasa estää evästeiden käytön muuttamalla käyttämänsä internetselaimen asetuksia. Asetuksissa voidaan määrittää tarkasti mitä evästeitä kukin verkkosivuston saa tallentaa. Evästeasetuksilla voi olla kuitenkin vaikutus verkkosivuston toiminnallisuuteen.

Suurimmassa osassa internetselaimia evästeasetuksia pääsee muuttamaan ”Työkalut” tai ”Asetukset”-painikkeesta ja etsimällä sieltä ”Tietosuoja”- tai ”Yksityisyys” -välilehden.

Tietojen säilytyksen kesto

6. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 5 vuotta laskettuna sen kalenterivuoden lopusta, kun tiedot on saatu (verkkosivuston kautta saatujen tietojen suunniteltu säilytysaika).

Tämä ei koske kuitenkaan niitä tapauksia, joissa reksteröidyn kanssa muodostuu sopimussuhde tai muu yhteistyösuhde. Näissä tapauksissa henkilötietojen säilytyksestä sovitaan erikseen rekisteröidyn kanssa ja niistä informoidaan rekisteröityä asianmukaisesti. Silloinkin noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalakia.

Henkilötietojen säilytysaikaa voidaan pidentää myös niissä tapauksissa, joissa tietoja tarvitaan mahdollisten valitusten tai muiden kiistatilanteiden käsittelyyn. Näissä tapauksissa henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kulloinkin voimassa oleva laki vaatii. Säilytysajan jälkeen tiedot hävitetään tai anonymisoidaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

7. Rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän valitsemille kolmansille osapuolille ainoastaan niissä tapauksissa, kun se on välttämätöntä rekisteröidyn tilaamaan palvelun toteuttamiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä luovuttaa sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston toimimisen kannalta, niille rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka vastaavat verkkosivuston sekä palvelimen toiminnasta, ylläpidosta ja huollosta. Kolmansien osapuolten kanssa tehdyissä palvelusopimuksissa edellytetään asianmukaista henkilötietojen käsittelyä.

Verkkosivuston liikenteeseen liittyviä tietoja (kuten evästeiden keräämiä tietoja) voidaan myös luovuttaa yrityksen markkinoinnista vastaaville palveluntarjoajille.

Rekisteröidyn oikeudet

8. Rekisteröidyllä on oikeus kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:saada pääsy rekisterinpitäjän käsittelemiin henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu, vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia.

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle osoitteeseen: order@balticspedition.com.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen tai kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Muutokset Rekisteriselosteessa

9. Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden kyseessä olevan Rekisteriselosteen sisällön muutoksiin, erityisesti niissä tapauksissa, kun lainsäädännössä tapahtuu muutos, ja kun verkkosivuston toiminnassa tai teknologiassa tapahtuu muutos. Kulloinkin voimassa oleva versio rekisteriselosteesta julkaistaan verkkosivustolla.

Käytämme ja tallennamme evästeitä tarjoamamme sivuston toimintojen mahdollistamiseksi. Voit hyväksyä tai estää evästeiden asettamisen selaimesi asetuksia muuttamalla. Lisätietoa evästeiden käytöstä löydät Rekisteriselosteesta.